Begeleiding

Passende begeleiding

Op onze school hebben we voor alle leerlingen passende begeleiding. Deze sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Eerstelijnszorg
Iedere klas heeft een mentor die het eerste aanspreekpunt is voor leerlingen en ouders. Hij of zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen op de voet. Zijn er twijfels over de ontwikkeling van een leerling, dan kan de mentor contact opnemen met het begeleidingsteam. De mentor organiseert ook infoavonden voor ouders.

Tweedelijnszorg
Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig om de opleiding af te kunnen maken. Deze begeleiding noemen wij tweedelijnsbegeleiding. Ons begeleidingsteam bestaat uit interne begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders voor passend onderwijs. Bij ingewikkelde begeleidingsvraagstukken wordt de situatie besproken in het begeleidingsteam. Dit team
bestaat uit externe deskundigen zoals een orthopedagoog en leerplichtambtenaar.

Sommige leerlingen hebben extra begeleiding nodig om hun opleiding af te kunnen maken. Hiervoor zet het STC vmbo college tweedelijnsbegeleiding in met interne begeleiders en schoolmaatschappelijk werkers. De mentor helpt leerling en ouders met een doorverwijzing naar extra begeleiding.

Leerwegondersteunend onderwijs
Leerlingen die een extra steuntje nodig hebben om bij ons een opleiding te kunnen volgen, kunnen gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het STC vmbo college biedt leerwegondersteuning aan alle leerlingen die een officiële indicatie voor lwoo hebben gekregen.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie worden tijdens de intakeprocedure uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van de gegevens uit het dossier en het intakegesprek worden de ondersteuningsbehoeften bepaald. De gemaakte afspraken over de te gebruiken faciliteiten worden in Magister geregistreerd en er wordt een dyslexie­pas aangemaakt. Gedurende de schoolloopbaan worden de afspraken jaarlijks door de mentor met leerling en ouders en/of verzorgers geëvalueerd. Het doel is om de leerling zo zelfredzaam mogelijk te houden en alleen ondersteuning te bieden waar nodig, zodat de leerling zich later ook nog goed kan redden.

Aanpassingen in de aanpak kunnen gericht zijn op:

  • Standaardfaciliteiten: extra tijd, aangepaste spellingbeoordeling, het niet meerekenen van inhoudelijke spellingsfouten, geen onverwachte leesbeurten, het standaard lettertype Arial 12 en extra tijd voor het voorbereiden van een leestekst.
  • Voorleesondersteuning via Facet of de voorleessoftware ClaroRead tijdens periode toetsen, schoolexamens en centrale examens.

In leerjaar 1 en 2 is dit centraal geregeld en maken de leerlingen de periode toetsen in een apart lokaal met computers. In leerjaar 3, 4 en 5 worden de leerlingen zelfredzamer gemaakt door zelf voorafgaand aan een toets een laptop op te halen bij een uitgiftepunt en de toets in de reguliere klas te maken.

  • Individuele afspraken zoals digitaal lesmateriaal, het typen van antwoorden in Word of het gebruiken van spelling-/tafel kaarten.

Naast de geboden ondersteuning voor leerlingen met dyslexie is er ook aandacht voor een algemene dyslexiescreening in de eerste klas van de Haven Havo en het vmbo en bij leerlingen waarbij sprake is van een vermoeden van dyslexie.

Dit bestaat uit een klassikale afname van een stil-leestoets en een zinnendictee voor de herfstvakantie. Tussen de herfst- en de kerstvakantie worden de resultaten gescoord en geanalyseerd. In januari wordt alléén contact opgenomen met de ouders van leerlingen die op één of beide onderdelen van de screeningstesten zijn uitgevallen én de achtergrondgegevens aanleiding geven tot een vervolgtraject. Het vervolgtraject bestaat uit een rt-traject van 20 weken. Op basis van de resultaten uit de start- en eindmeting wordt een leerling wel of niet doorverwezen naar een dyslexieonderzoek.

Als er in leerjaar 2, 3 of aan het begin van leerjaar 4 bij een leerling een vermoeden van dyslexie ontstaat, kan de leerling aangemeld worden bij het Begeleidingsteam en wordt er een individueel screeningstraject ingezet. Hierbij worden dezelfde stappen doorlopen als tijdens de dyslexie screening in leerjaar 1.

Contact over begeleiding
Voor vragen over begeleiding kan je terecht bij mevrouw Olde Monnikhof, telefoonnummer 010 42 90 266.