Begeleiding

Passende begeleiding

Op onze school hebben we voor alle leerlingen passende begeleiding. Die sluit aan bij de persoonlijke ontwikkeling van de leerling.

Eerstelijnszorg
Het eerste aanspreekpunt voor leerlingen en ouders is de slb’er of mentor. Hij of zij volgt de ontwikkeling van de leerlingen op de voet. Zijn er twijfels over de ontwikkeling van een leerling, dan neemt de mentor contact op met het begeleidingsteam. De mentor organiseert ook infoavonden voor ouders.

Tweedelijnszorg
Sommige leerlingen hebben meer begeleiding nodig om hun opleiding af te maken. Dit is de tweedelijnsbegeleiding. Ons begeleidingsteam bestaat uit interne begeleiders, schoolmaatschappelijk werkers en begeleiders voor passend onderwijs. Bij ingewikkelde begeleidingsvraagstukken wordt de situatie besproken in het begeleidingsteam. Dit team bestaat uit externe deskundigen zoals een orthopedagoog en leerplichtambtenaar.

De mentor helpt leerling en ouders met een doorverwijzing naar extra begeleiding.

Leerwegondersteunend onderwijs
Leerlingen die een extra steuntje in de rug nodig hebben, kunnen gebruik maken van leerwegondersteunend onderwijs (lwoo). Het STC vmbo college biedt leerwegondersteuning aan alle leerlingen die een officiële indicatie voor lwoo hebben gekregen.

Dyslexie

Leerlingen met dyslexie worden tijdens de intakeprocedure uitgenodigd voor een intakegesprek. Op basis van de gegevens uit het dossier en het intakegesprek worden de ondersteuningsbehoeften bepaald. De gemaakte afspraken over de te gebruiken faciliteiten worden in Magister geregistreerd en er wordt een dyslexie­pas aangemaakt. De afspraken worden jaarlijks door de mentor met de leerling en ouders geëvalueerd. Het doel is om de leerling zo zelfredzaam mogelijk te houden en alleen ondersteuning te bieden waar het echt nodig is, zodat de leerling zich later ook nog goed kan redden.

Aanpassingen in de aanpak kunnen gericht zijn op:

  • Standaardfaciliteiten: extra tijd, aangepaste spellingbeoordeling, het niet meerekenen van inhoudelijke spellingsfouten, geen onverwachte leesbeurten, het standaard lettertype Arial 12 en extra tijd voor het voorbereiden van een leestekst.
  • Voorleesondersteuning via Facet of de voorleessoftware ClaroRead tijdens periode toetsen, schoolexamens en centrale examens.

In leerjaar 1 en 2 is dit centraal geregeld en maken de leerlingen de periodetoetsen in een apart lokaal met computers. In de andere leerjaren worden de leerlingen zelfredzamer gemaakt door zelf voorafgaand aan een toets een laptop op te halen bij een uitgiftepunt en de toets in hun eigen klas te maken.

  • Individuele afspraken zoals digitaal lesmateriaal, het typen van antwoorden in Word of het gebruiken van spelling-/tafel kaarten.

Naast de geboden ondersteuning voor leerlingen met dyslexie is er ook aandacht voor een algemene dyslexiescreening in de eerste klas van de Haven Havo en het vmbo en bij leerlingen waarbij sprake is van een vermoeden van dyslexie. Daarvoor wordt voor de herfstvakantie klassikaal een stil-leestoets en een zinnendictee afgenomen. Tussen de herfst- en de kerstvakantie worden de resultaten geanalyseerd. In januari wordt contact opgenomen met de ouders van leerlingen die op één of beide onderdelen van de screeningstesten zijn uitgevallen én waarvan de achtergrondgegevens aanleiding geven tot een vervolgtraject. Het vervolgtraject bestaat uit een rt-traject van 20 weken. Op basis van de resultaten uit de start- en eindmeting wordt een leerling wel of niet doorverwezen naar een dyslexieonderzoek.

Als er in leerjaar 2, 3 of aan het begin van leerjaar 4 bij een leerling een vermoeden van dyslexie ontstaat, kan de leerling aangemeld worden bij het Begeleidingsteam en wordt er een individueel screeningstraject ingezet. Hierbij worden dezelfde stappen doorlopen als tijdens de dyslexie screening in leerjaar 1.

Contact over begeleiding
Voor vragen over begeleiding kan je terecht bij mevrouw Olde Monnikhof, telefoonnummer 010 42 90 266.